دوره مجازی پرونده خوانی (ششمین کارگاه وکیل حرفه ای (مهارت های بنیادین وکالت))

فیلم و فایل‌های متنی طبق شرایط و مقررات سایت دادبانان، در اختیار دانش‌پذیران گرامی قرار می گیرد.

فرصت شرکت در این دوره به اتمام رسیده است.

ویژگی‌های دوره

تاریخ دوره
تاریخ دوره 1402/05/30 تا 1402/06/22
مدت دوره
مدت دوره20 ساعت
اعطای گواهی معتبر از دانشگاه تهران
با ارائه مدرکپایان دوره
برگزاری دوره به صورت آنلاین
برگزاری دوره به صورتآنلاین
دوره پرونده خوانی

دوره مجازی پرونده خوانی (ششمین کارگاه وکیل حرفه ای (مهارت های بنیادین وکالت)) با دادبانان

زمان برگزاری دوره مجازی پرونده خوانی: روزهای زوج (شنبه، دوشنبه، چهارشنبه) از ساعت 16 الی 18

زمان شروع : 30 مرداد 1402

زمان پایان : 22 شهریور 1402

مدت دوره : 2۰ ساعت


ظرفیت ثبت نام محدود است.

با ارائه گواهی پایان دوره


با توجه به اتمام این دوره، جهت شرکت به هشتمین دوره پرونده‌خوانی به صفحه دوره‌های آنلاین حقوقی مراجعه فرمایید و در آخرین دوره شرکت فرمایید.


تلفن پشتیبانی:

📲09104502525

⁦☎️⁩02122585550

توضیحات بیشتر

سرفصل‌ها و جلسات دوره

1
پرونده خوانی - جلسه اول
 • پرونده خوانی - جلسه اول
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • پرونده اول و دوم- 30مرداد 1402
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • پرونده سوم- 30 مرداد 1402
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • پرونده چهارم- 30 مرداد 1402
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • نظرسنجی کاربران جلسه اول دوره مجازی پرونده خوانی (ششمین کارگاه وکیل حرفه ای)-دکتر فرهاد بیات
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
2
پرونده خوانی - جلسه دوم
 • پرونده خوانی - جلسه دوم
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • نظرسنجی کاربران جلسه دوم دوره مجازی پرونده خوانی (ششمین کارگاه وکیل حرفه ای)-دکتر وحید قاسمی عهد
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • پرونده خوانی- دکتر قاسمی عهد- 14020531
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
3
پرونده خوانی - جلسه سوم
 • پرونده خوانی - جلسه سوم
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • کارگاه پرونده خوانی جلسه سوم - دکتر لیدا اسدی
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • نظرسنجی کاربران جلسه سوم دوره مجازی پرونده خوانی (ششمین کارگاه وکیل حرفه ای)-دکتر لیدا اسدی
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
4
پرونده خوانی - جلسه چهارم
 • پرونده خوانی - جلسه چهارم
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • جلسه 4 پرونده خوانی الزام خوانده به رفع تعهد ارزی
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • مقررات عملیات ارزی مناطق آزاد
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • مقررات خدمات ارزی
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • مقررات تامین مابه التفاوت
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • نحوه تسویه تعهدات صادر کنندگان
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • فرم ثبت خدمت
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • مقررات نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • مقررات رسیدگی به تعهدات ارزی ایفا نشده
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • مجموعه مقررات ارزی جدید-1
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • نظرسنجی کاربران جلسه چهارم دوره مجازی پرونده خوانی (ششمین کارگاه وکیل حرفه ای)- دکتر حسین قربانیان
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
5
پرونده خوانی - جلسه پنجم
 • پرونده خوانی - جلسه پنجم
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • پرونده خوانی- آقای سلطانی
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • ماده ۲۰ آئین نامه اجرایی اصلاحی قانون ثبت‎
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • نظرسنجی کاربران جلسه پنجم پرونده خوانی (ششمین کارگاه وکیل حرفه ای)- دکتر سلطانی
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
6
پرونده خوانی - جلسه ششم
 • پرونده خوانی - جلسه ششم
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • ابطال سند مالکیت – تفسیر قرارداد
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • صلحنامه 1391
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • وکالتنامه 1391
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • سند قطعی 1396
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • نظرسنجی کاربران جلسه ششم پرونده خوانی (ششمین کارگاه وکیل حرفه ای)- دکتر خراسانی
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
7
پرونده خوانی - جلسه هفتم
 • پرونده خوانی - جلسه هفتم
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • جزوه جلسه هفتم پرونده خوانی
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • راه حل غیر مالیاتی برای یک پرونده مالیاتی
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • نظرسنجی کاربران جلسه هفتم پرونده خوانی (ششمین کارگاه وکیل حرفه ای)- استاد سیمایی صراف
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
8
پرونده خوانی - جلسه هشتم
 • پرونده خوانی - جلسه هشتم
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • جلسه هشتم کارگاه پرونده خوانی - دکتر حجت مبین
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • نظرسنجی کاربران جلسه هشتم پرونده خوانی (ششمین کارگاه وکیل حرفه ای)- دکتر حجت مبین
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
9
پرونده خوانی - جلسه نهم
 • پرونده خوانی - جلسه نهم
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • جلسه نهم پرونده خوانی- دعاوی تجاری
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • نظرسنجی کاربران جلسه نهم پرونده خوانی (ششمین کارگاه وکیل حرفه ای)- دکتر کمیجانی
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • دعاوی تجاری
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
10
پرونده خوانی - جلسه دهم
 • پرونده خوانی - جلسه دهم
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • ص 1 داد
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • ص 2 داد
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • ص 1 دادنامه
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • ص 2 دادنامه
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • ص2 ت ن
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • دستور موقت
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • ص 1 ت ن
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
 • نظرسنجی کاربران جلسه نهم پرونده خوانی (ششمین کارگاه وکیل حرفه ای)- دکتر زهرا فریور
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.
11
نظرسنجی کاربران دوره مجازی پرونده خوانی (ششمین کارگاه وکیل حرفه ای)
 • لینک نظرسنجی
 • این فایل، پس از اضافه کردن آن به داشبورد، برای شما مخاطب عزیز، فعال و در داشبورد قابل مشاهده خواهد شد.

اساتید دوره

استاد

دکتر فرهاد بیات

استاد

دکتر علی خراسانی

  • مدرس دادخواست‌ نویسی و لایحه نویسی
  • وکیل پایه یک دادگستری
  • مدرس آئین دادرسی مدنی و تجاری


  مؤلف کتب حقوقی: بایسته های حقوق ثبت املاک

استاد

دکتر وحید قاسمی عهد

  • وکیل پایه یک دادگستری
  • عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
  • رئیس مرکز علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز
استاد

دکتر حسین قربانیان

  • عضو هیات علمی دانشگاه
  • وکیل پایه یک دادگستری
استاد

دکتر عبدالله سلطانی

  • متخصص در حوزه‌های حقوق ثبت اسناد و حقوق ثبت املاک
  • رییس امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
  • کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی با سابقه ی ۳۲ سال سابقه ی مسئولیت در رده های مختلف شغلی در سازمان ثبت
استاد

استاد مرتضی سیمائی صراف

  • وکیل پایه یک دادگستری
  • پژوهشگر حوزه حقوق مالیاتی
  • مدرس کارگاه های تخصصی مالیاتی
  • مؤلف کتاب تکالیف مالیاتی وکلا انتشارات دادبانان دانا


استاد

دکتر زهرا فریور

  • وکیل پایه یک دادگستری
  • مدرس دانشگاه


استاد

دکتر فرید کمیجانی

  • مدرس دانشگاه
  • وکیل پایه یک دادگستری
استاد

دکتر حجت مُبَیِّن

  • عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز


استاد

دکتر لیدا اسدی

  • وکیل پایه یک دادگستری
  • مدرس دانشگاه
  • مدرس و متخصص دعاوی علامت تجاری و طرح صنعتی

نظرات

 • profile
  معصومه عصمت خواه

  پرونده خوانی

دوره ها و بسته های پیشنهادی